Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii WSEI tworzy zespół specjalistów:

dr  Małgorzata Artymiak – dyrektor

Małgorzata Artymiak

Psycholog, nauczyciel akademicki. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy indywidualnej z dorosłymi, pracy z parami i małżeństwami. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup odbiorców. Współautorka narzędzi diagnostycznych z obszaru doradztwa zawodowego, doradztwa kariery i programów pracy z młodzieżą i dorosłymi. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki: motywacji, autodeterminacji, koncepcji i metod narracyjnych w psychologii.

 

prof. Zbigniew Bronisław Gaś

dr hab. psychologii, prof. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie; kierownik Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej. Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej (praca w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Poradni Młodzieżowej w Lublinie oraz Ośrodku Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji Fundacji „Masz Szansę” w Lublinie).

Ekspert ds. profilaktyki MEN, PARPA, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii  Współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą: Simon Bolivar w Barranquilla (Kolumbia); International Committee for MMPI Research, University of Minnesota, LTN, UKSW, KUL, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński; Ministerstwo Sprawiedliwości, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN, Kuratoria Oświaty. Koordynator i organizator środowiskowych działań profilaktycznych: badanie zapotrzebowania na działania profilaktyczne, konstrukcja i ewaluacja programów profilaktycznych. Twórca i realizator szeregu programów szkoleniowych dla psychologów i pedagogów.

Autor: 16 monografii; 21 redakcji naukowych prac zbiorowych; ponad 150 artykułów i rozpraw naukowych;  wielu recenzji prac naukowych oraz prac popularyzujących wiedzę psychologiczną.

Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

prof. Czesław Walesa

dr hab.Czesław Walesa, prof. nadz.WSEI, psycholog, wykładowca, badacz rozwoju człowieka.  Autor publikacji  z zakresu rozwoju religijności człowieka, laureat wielu nagród: m.in. nagroda naukowa Polskiej Akademii Nauk , nagroda jubileuszowa KUL za 25 lat prac, nagroda  rektorska KUL, indywidualna I – ego stopnia za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Horyzonty Psychologii”. Założyciel i przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Ekologicznej „Chronić aby Żyć”, w latach 1987 – 1990 Przewodniczący Zarządu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa  Psychologicznego.

Obszar oferowanych konsultacji:

Diagnozowanie religijności osób w okresie  dzieciństwa, młodości i dorosłości (metodą wywiadu i znormalizowanego  testu)

 

prof.  Wioletta Tuszyńska-Bogucka

dr hab., prof. WSEI, psycholog, specjalność: psychologia rodziny. Autorka i współautorka ponad 100 publikacji naukowych – monografii, artykułów naukowych, rozdziałów w pozycjach zwartych a także prac popularno-naukowych w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Zainteresowania naukowe: rodzinne uwarunkowania dysfunkcjonalności dziecka, zagadnienia wsparcia środowiska wychowawczego dzieci przewlekle chorych, wybrane zagadnienia diagnostyki zaburzeń funkcjonowania dzieci i młodzieży, optymalizacja warunków nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, problemy wpływu mediów na rodzinę oraz rozwój i funkcjonowanie dzieci i młodzieży.

Obszar oferowanych konsultacji:

 

prof. Lidia Łysiuk

_MG_3270

 

Psycholog, profesor  w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji.   Zainteresowania naukowe znajdują się na styku: psychologii rozwoju człowieka, psychologii rodziny, psychologii osobowości. Wieloletni pracownik Centrum Pomocy Psychologicznej „Insight” (Brześć, Białoruś). Prowadzi poradnictwo z zakresu problemów  osobistych i rodzinnych w języku rosyjskim.

 

prof. Bożydar Kaczmarek

 

Prof. dr hab. Bożydar Kaczmarek (ur. 1946) był pracownikiem UMCS od 1973 do 2010 roku a w okresie od 2008 do 2010 roku Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie jest profesorem psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od przeszło 40 lat zajmuje się związkami między mózgiem, językiem, myśleniem i zachowaniem oraz procesem sprawnego komunikowania się ludzi. Zagadnienia te bada w aspekcie rozwojowym, społecznym i patologicznym. Opracował Baterię do Neuropsychologi­cznego Badania Dziecka (także nie mówiącego) oraz Test Narracyjny i Test Interpretacji Przysłów umożliwiające ocenę myślenia w aspekcie pragmatycznym. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych oraz założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Neurolingwistyczne i członkiem Rady Nadzorczej Psychological Consultants, w USA. Prowadził wykłady i seminaria w wielu instytucjach naukowych w kraju i zagranicą, między innymi w Australii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie i RFN. Jest autorem ponad stu prac naukowych w tym czterdziestu zagranicznych, a także redaktorem merytorycznym sekcji psychologicznej Annals of Agricultural and Environmental Medicine i współredaktorem Acta Neuropsychologica

Ważniejsze książki jego autorstwa to: Płaty czołowe a język i zachowanie człowieka (1986), Mózgowe mechanizmy mowy (1995), Mózg, język, zachowanie (1998), Misterne gry w komunikację (2009) oraz Cudowne krosna umysłu (2012).

Lubi podróże, jazz i muzykę klasyczną

Prowadzi konsultacje dotyczące diagnozy i terapii chorych z afazją oraz dzieci z niedokształceniem mowy o typie afatycznym.

prof. Wiesław Kowalski

 

Pedagog, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół takich zagadnień jak: zjawiska patologii społecznych, niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży, problemy rodzin dysfunkcyjnych, piecza zastępcza. 

Konsultacje w zakresie:

 

dr Monika Baryła-Matejczuk

M.Baryla-Matejczuk-na-www

Psycholog, nauczyciel akademicki. W swojej pracy prowadzi treningi i szkolenia dla młodzieży, wykonuje diagnozę indywidualną oraz grupową. Ponadto zajmuje się doradztwem, a także pomocą psychologiczną.

dr Iwona Gryniuk-Toruń

dr-iwona-gryniuk-toruń

Psycholog, terapeuta. W swojej pracy zajmuje się głownie terapię grupową i indywidualną dla młodzieży oraz terapię rodzinną; ukończyła m.in. Podyplomowe Studium Terapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz Kurs Terapii Rodzin w Krakowie. Ubiega się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

dr  Katarzyna Hartfil

Psycholog, doradca zawodowy, trener Treningu Zastępowania Agresji ART. Zajmuje się psychoprofilaktyką, poradnictwem zawodowym i pomocą psychologiczną. Prowadzi warsztaty oraz treningi samorozwoju i kompetencji społecznych dla młodzieży i osób dorosłych. Obecnie studiuje Psychologię Transportu. Zainteresowania: pływanie, narty, snowboard i podróże.

dr Marta Pawelec

Marta-Pawelec-na-www

Psycholog, nauczyciel akademicki. Ukończyła szkolenie podyplomowe z zakresu systemowej terapii rodzin. Posiada doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi o zaburzonym rozwoju, w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, w poradnictwie dla rodziców i nauczycieli, w poradnictwie i terapii rodzin. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli. Jest współautorką programów profilaktycznych, adaptacyjno-integracyjnych, wychowawczych a także dla uzdolnionych przedszkolaków. Podejmuje badania naukowe w zakresie tematyki: podmiotowości, dyscypliny i dyscyplinowania dzieci, postrzegania perspektywy czasowej i jej korelatów osobowościowych, czynników rozwojowych i wychowawczych w wieku przedszkolnym, manipulacji i szantażu emocjonalnego.

mgr Monika Prokop

Zdjecie - Monika Prokop

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia prowadzonego przez Instytut  Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, doradca zawodowy.  Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzi psychoterapię młodzieży od 14 roku życia, dorosłych i par (praca regularnie poddawana superwizji), warsztaty umiejętności społecznych,  treningi rozwoju osobistego i poradnictwo zawodowe. Posiada uprawnienia realizatora programu Szkoła dla Rodziców i  Wychowawców cz.1 oraz programu profilaktycznego UNPLUGGED (dla  młodzieży w wieku 12-14 lat). Jest realizatorką także Szkoły dla Rodziców i  Wychowawców cz. 3 „Nastolatek” i Treningu Zastępowania Agresji ART. Pracuje w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy – sposób komunikacji rozpowszechniony przez  Marshalla Rosenberga.

 

dr Małgorzata Sitarczyk

dr Sitarczyk zdjęcie

Psycholog kliniczny, pedagog resocjalizacyjny, adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Zainteresowania naukowe: diagnoza psychologiczna, psychologia rodziny, psychologia wychowawcza i penitencjarna. Wieloletni pracownik placówek resocjalizacyjnych. Autorka dwóch monografii i ponad 100 artykułów naukowych. Autorka i realizatorka szkoleń z zakresu diagnozy psychologicznej, psychologii rodziny, psychoprofilaktyki i resocjalizacji. Prowadzi poradnictwo z zakresu problemów wychowawczych i rodzinnych. Biegły sądowy w zakresie psychologii.

mgr Katarzyna Walczewska

DSCF7645

Terapeuta w zakresie leczenia uzależnień, w trakcie Certyfikacji na Specjalistę Leczenia Uzależnień w Krajowym Biurze Przeciwdziałania Narkomanii,kurator społeczny. Odbyła staże w ośrodkach leczenia uzależnień, poradniach leczenia uzależnień. Prowadzi terapię indywidualną, warsztaty, treningi, zajęcia edukacyjne i profilaktyczne.

dr Grzegorz Kata

grzegorz-katam

Psycholog, nauczyciel akademicki. W pracy zajmuje się przede wszystkim pomocą psychologiczną młodzieży, działaniami profilaktycznymi i psychoedukacyjnymi. Realizuje szkolenia i udziela wsparcia nauczycielom oraz rodzicom. Posiada certyfikat uprawniający do wdrażania i realizacji profilaktycznego Programu Rówieśniczych Doradców.

ks dr Jacek Łukasiewicz SCJ

JŁ

Psycholog, ksiądz zakonny, surdologopeda, nauczyciel akademicki. Absolwent Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada doświadczenie z zakresu diagnozy i poradnictwa psychologicznego młodzieży i osób dorosłych (świeckich i duchownych). Prowadzi badania naukowe w obszarze psychologii osobowości (zwłaszcza w odniesieniu do relacji rodzinnych i małżeńskich), psychologii wartości i surdopsychologii.

dr Wiesław Poleszak

Wiesław-Poleszak-na-www

Psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki. W swojej pracy zajmuje się psychoprofilaktyką oraz pomocą psychologiczną (indywidualną oraz grupową). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

ks. dr Adam Raczkowski

IMG_1980leg

Kapłan rzymsko-katolicki, duszpasterz, teolog duchowości, nauczyciel akademicki. Ukończył studia w zakresie teologii życia duchowego oraz poradnictwa psychologicznego i psychoterapii na KUL. Po studiach odbył praktykę w Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji na Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania w Lublinie. Ponadto ukończył Ogólnopolską Szkołę dla Spowiedników pod patronatem Penitencjarii Apostolskiej w Rzymie. W 2015 roku uzyskał Certyfikat I st. w zakresie diagnozy i terapii z wykorzystaniem metody Biofeedback EEG.  W praktyce zajmuje się poradnictwem duchowym i poradnictwem psychologicznym.

dr Marcin Stencel

 

Psycholog, coach, adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od wielu lat z powodzeniem łączy wiedzę akademicką z doświadczeniem praktycznym w dziedzinie psychologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem psychologii komunikacji społecznej, psychologii polityki oraz psychologii wpływu społecznego. Prowadzi doradztwo i szkolenia z zakresu budowania marki osobistej, kreowania wizerunku i komunikacji społecznej. Współpracuje również z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami w zakresie komentowania bieżących wydarzeń politycznych i społecznych.

Prowadzi procesy coachingowe w ramach coachingu rozwojowego (life coaching) i coachingu kariery. Zajmuje się coachingiem operacyjnym i holistycznym, skierowanym do osób chcących osiągnąć  konkretny cel, skutecznie przejść przez trudną sytuację, podjąć nowe wyzwania, efektywnie wykorzystać swój potencjał lub zmienić coś w swoim życiu

 

 

 

 Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii