„ZAWODOWY GPS w drodze do lepszego jutra 2.0”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, na podstawie umowy NR: RPLU.11.01.00-06-0130/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w dniu 04.08.2017 r.

Wartość projektu wynosi: 4 242 051,00 PLN i obejmuje dofinansowanie:

Okres realizacji projektu: od: 2017-10-01 do: 2020-09-30

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie poziomu integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób, aktualnie pozostających bez pracy, które w ciągu ostatnich dwóch lat korzystały ze wsparcia specjalistycznego lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, Wsparcie realizowane będzie poprzez kompleksowe programy aktywizacji oraz usługi reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

WARUNKI FORMALNE:

Kontakt:

Osoby chętne mogą zgłaszać się:

WSEI, p. 06, Tel. (81) 749 32 20

e-mail: malgorzata.artymiak@wsei.lublin.pl

Projekt Zawodowy GPS w drodze do lepszego jutra 2.0 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Województwem Lubelskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii